IVWV

Welkom op de website

van onze technisch specialisten

IVWV in het kort

Het bedrijf IVWV richt zich voornamelijk op het uitvoeren en ondersteunen van installaties voor zowel hoog als laagspanning, met als doel het uitvoeren van de bedrijfsvoering of ondersteuning op veiligheid van uitvoering. Met onze gezamenlijke ervaring van ongeveer 50 jaar in de elektrotechniek op alle facetten is deze basis juist ideaal om iedereen te begrijpen of om het voor iedereen begrijpelijk te maken, of het nu gaat om het management of juist de monteurs. Iedereen heeft zich aan de veiligheid of wettelijke invulling t.b.v. de veiligheid te houden

Wat doen we bij IVWV

  • het voeren van uw installatie verantwoordelijkheid of bedrijfsvoering
  • verzorgen van een verplichte werkverantwoordelijke in de hoog en laagspanningsinstallatie bij werkzaamheden
  • het inzichtelijk maken en helpen bij uitvoering onderhoudstaken/ verplichte wettelijke keuringen
  • aanwijsbeleid schrijven voor uw installaties hoog en laagspanning
  • inzichtelijk maken en plannen/ondersteunen van de wettelijke inspecties/ verplichtingen door uw eigen mensen
  • verzorgen van een cursus om uw mensen op te leiden naar een standaard controle bij uitbesteding werkzaamheden
  • een verbeter plan maken voor de komende 20 jaar in onderhoud/keuringen en uitvoering ervan

VERANTWOORDELIJKHEID

U bent als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van uw personeel en eventuele bezoekers in uw gebouw. Dat is bepaald in de Arbo-wet en geldt voor elke werkgever-werknemer relatie. U kunt aan die verantwoordelijkheid inhoud geven door het beheer van uw elektrische installatie uit te voeren volgens de norm NEN 3140. Daarin staat hoe u op een verantwoorde manier om kunt gaan met beheer en onderhoud van uw installatie. Het betreft overigens niet alleen de installatie maar ook de daarop aangesloten elektrische arbeidsmiddelen. Met betrekking tot die verantwoordelijkheid zijn in de norm vier verschillende niveaus aangegeven. Het hoogste niveau daarin is de installatie verantwoordelijke die, net als de overige drie verantwoordelijkheden, schriftelijk moet zijn aangewezen. Indien u als werkgever geen installatie verantwoordelijke heeft aangewezen bent u volgens de Arbo-wet als werkgever eenvoudigweg zelf die installatie verantwoordelijke. Maar bent is deze  dan ook deskundig?

INSTALLATIE VERANTWOORDELIJKE

Een Installatie verantwoordelijke (IV) moet zoals gezegd schriftelijk zijn aangewezen. Dat geldt overigens ook voor de overige drie niveaus van verantwoordelijkheid. Bij die aanwijzing behoort een beschrijving van verantwoordelijkheden én bevoegdheden. Bovendien moet een IV ook de middelen ter beschikking krijgen om die verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Dat kost geld, maar een bedrijfsongeval met of zonder ernstig letsel wil niemand in zijn of haar organisatie op z’n geweten hebben. Een als IV aangewezen persoon heeft samengevat de verantwoordelijkheid over het werken aan of bij een elektrische installatie. Hij, of zij, stelt procedures op en ziet toe op de naleving ervan.
Veel bedrijven en organisaties realiseren zich onvoldoende dat deze verantwoordelijkheid niet alleen eigen personeel betreft dat aan of bij de elektrische installatie werkt maar dat het ook ingehuurd personeel betreft in dienst van externen dat aan de W-installaties zoals klimaatbeheersing en luchtbehandeling werkt. Met name gaat het dan om de meet- en regelinstallaties (M&R) in uw gebouw of het vervangen van aan die installaties gerelateerde elektrische installatie onderdelen.

WERK VERANTWOORDELIJKE

Als werk verantwoordelijke bent u verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van werkzaamheden door de juiste personen met de juiste benodigdheden zoals: opleiding, gereedschap, tekeningen of procedures. Hierin is de werkverantwoordelijke leidend in het project of klus, er kunnen daarom meerdere werkverantwoordelijke zijn met verschillende klussen. De werkverantwoordelijke is dan ook diegene die de mensen informeert over de werkzaamheden en de gevaren die er kunnen ontstaan bij de werkzaamheden. Hij houd dan ook de leiding over de klus en spreek met iedereen om zo een goed overzicht te houden en de veiligheid te waarborgen.

VERANTWOORDELIJKHEID UITBESTEDEN

Een IV moet wettelijk gezien dus zijn aangewezen zodra een elektrische installatie in gebruik is genomen. Vanaf dat moment is immers het beheer van uw installatie begonnen. Maar zijn er binnen uw organisatie personen met voldoende kennis? U zult maar een bedrijfsvoering hebben die niets met elektriciteit te maken heeft. Is er geen deskundig personeel of een eigen technische dienst binnen uw bedrijf of organisatie actief dan mag de verantwoordelijkheid als IV ook worden uitbesteed aan een ter zake deskundig installatie bedrijf. Natuurlijk moet ook een uitbesteding schriftelijk geschieden met beschrijving van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De IV is dan geen natuurlijk persoon meer maar een rechtspersoon. Ook in dat geval moet zijn bepaald welke middelen de technisch aannemer tot zijn beschikking heeft om de overeengekomen taak naar behoren uit te kunnen voeren. Het is juist in deze situatie, waarin geen dagelijks toezicht op de installaties is, belangrijk dat een gedetailleerde beschrijving van bevoegdheden is opgesteld. Daarin moet ook zijn opgenomen wat het eigen personeel wel en niet mag in relatie tot het verhelpen van bijvoorbeeld kleinere storingen zoals het verwisselen van een zekering of lichtbron.
Een belangrijk voordeel bij het uitbesteden van de verantwoordelijkheid is dat in het kader van goed beheer de verplicht bij te houden tekeningen van een elektrische installatie adequaat kunnen worden geactualiseerd. Bovendien zal een technisch aannemer ook in staat zijn de conditie van uw installatie te beoordelen zodat tijdige vervanging storingen kan voorkomen.